Vejenes geografiske beliggenhed kan ses her på kortet.

Denne vejledning og ordensreglement for veje og rabatter er vedtaget på den ordinære generallforsamling den 14.maj 2016.

Veje og dræn Klik for at forstørre. Klik udenfor billedet, eller tryk escape, for at lukke.

Der er to asfalterede veje, syv grusveje og vejrabatter til vejene i foreningens område. Vejene er udlagt med en bredde af 8 meter, hvoraf ca. 4 meter bruges som kørebane, og ca. 4 meter som rabat. Der er udlagt rabat på begge sider af vejen.

     1.     Medlemmerne har ansvaret for at vedligeholde veje, som ligger ud for deres parcel jfr. reglerne herom i privatvejsloven. Er der parceller på begge sider af vejen, skal man vedligeholde vejen ud til vejmidten. Medlemmets forpligtelse  til at vedligeholde vejen omfatter  bl.a. fejning, reparation af huller og snerydning, således at vejen holdes i trafiksikker stand. Bestyrelsen ved vejformanden fører tilsyn med at vejene holdes i trafiksikker stand og foranlediger lapning af huller i vejbelægningen.

     2.     Medlemmerne har ansvaret for at vedligeholde rabatten/erne, som ligger ud for deres parcel. Rabatten skal være græsbeklædt, og holdes i en sådan en stand, at der er fri adgang for gående til at benytte rabatten. Det er ikke tilladt at parkere biler, beplante eller opsætte genstande, som hindrer den fri passage på rabatterne.

     3.     Beplantning eller opsætning af hæk ud mod rabatten skal ske 30 cm. inde på egen grund. Medlemmerne er forpligtet til  at beskære beplantning, som rækker ind over rabatten i en højde af 2,75 meter. Rækker beplantningen ud over kørebanen skal denne beskæres i en højde af 4,75 meter.

     4.     Rabatten er opsamlingsområde for regnvand på foreningens veje. Efter bestyrelsens eller  vejformandens anvisning kan der laves faskiner i rabatten til opsamling af regnvand. Medlemmer med parceller hvor der afledes regnvand til rabatten og kørebanen er forpligtet til at afhjælpe problemet ved anlæg af faskiner i rabatten. Ansøgning om denne form for brug af rabatten skal stiles til bestyrelsen v/vejformanden.

     5.     Største hastighed med køretøjer på foreningens område er 25 km/t, og al unødig kørsel ligesom kørsel med lastvogne med mere end 3 tons totalvægt er forbudt, dog kan der dispenseres ved henvendelse til vejformanden.

     6.     Opsætning af skilte i rabatten er kun tilladt, hvis vejformanden har givet tilladelse hertil.

     7.     Parkering på vejene må kun finde sted på en sådan måde, at den øvrige færdsel kan foregå uhindret.

Generalforsamligen for Grundejerforeningen Strandskovgård bemyndiger bestyrelsen til at ændre eller indsætte nødvendige bestemmelser i denne vejledning og ordensreglement mod at de af bestyrelsen foretagne ændringer eller tilføjelser til vejledning og ordensreglementet for veje og rabatter bliver forelagt førstkommende generalforsamling til orientering og vedtagelse.

Grundejerforeningen Strandskovgård den 14.maj 2016.

Veje/rabatter

Bestyrelsesmedlem
Laurids Husted
Præstegårdsvej 13
3630 Jægerspris


GF23 referat ligger nu klar på hjemmesiden

Nu ligger både formandens beretning, regnskab 2022, budget 2023 og GF23 referat klar på hjemmesiden.