Hvis man følger vejen/stien til venstre efter at være ankommet til den offentlige strand ad Sandsporet via Præstegårdsvej kommer man til grundejerforeningen Strandskovgaards private strandområde med tilhørende afmærkede bådepladser. Der må ikke anbringes både herunder kajakker, kanoer eller boards hverken i eller udenfor de indrettede pladser uden medlemskab af bådelauget. 
Foreningens strandområde er markeret med en aflåst nøglekrævende bom. Se nøgleordningen i søjlen til højre.
Dette område er foreningens, dokumenteret gennem tinglyste dokumenter vedrørende udstykningen af Skåningegårds jorde med tilhørende deklaration.
For at vedligeholde området afholdes en årlig strandrensningsdag, hvor samtlige foreningsmedlemmer er velkomne til at deltage. Denne strandrensningsdag berammes hvert år på generalforsamlingen.
Den på strandgrunden opstillede skurvogn kan/må kun benyttes af medlemmer af foreningens bådelaug.
 

              Vejledning og ordensreglement for ophold, færdsel og brug af strandgrund.

Vejledning og ordensreglement vedtaget på generalforsamlingen lørdag den 14.maj 2016      
 

Foreningen ejer en strandgrund mod Isefjord. Strandgrunden kan bruges af foreningens medlemmer til reaktive formål.

1.     Afhentning af sand, sten eller græstørv fra stranden er forbudt.

2.     Foreningens medlemmer har adgang til at opholde sig på, færdes og bruge foreningens strandareal. Uvedkommende har hverken adgang til at opholde sig på, færdes eller bruge foreningens strandareal.

3.     Der er anlagt oplagsplads m.v. for både på strandgrunden. Ansøgning om at få adgang til at oplægge sin båd på oplagspladsen stiles til formanden for bådelauget. Imødekommelse af ansøgningen om oplagsplads til båden kan betinges af betaling af et gebyr. Der betales årligt gebyr for brugen af bådepladsen. Generalforsamligen i Grundejerforeningen Strandskovgård fastsætter størrelsen af gebyret.

4.     Bådelauget udarbejder egne regler for bådelaugets medlemmers brug af bådelaugets faciliteter. Bådelaugets regler samt ændring heraf skal sendes til udtalelse hos bestyrelsen for Grundejerforeningen Strandskovgård.

5.     Afbrænding af bål skal ske på den dertil indrettede bålplads.

6.     Der må ikke henkastes affald af nogen slags på foreningens strandgrund. Affald skal lægges i det opstillede skraldestativ.

7.     Brugere af strandgrunden skal rette sig efter de instrukser om brug, færdsel og adfærd af/på strandgrunden,  som bestyrelsesmedlemmer af Grundejerforeningen Strandskovgård eller formanden for bådelauget måtte rette mod dem. Retter man sig ikke efter de anvisninger, som meddeles af bestyrelsen i Grundejerforeningen Strandskovgård eller af formanden for bådelauget, kan man bortvises fra brug af strandgrunden.

8.     Færdsel på strandgrunden med motorkøretøjer, knallerter m. v. er ikke tilladt, medmindre man har fået tilladelse hertil af bestyrelsen i Grundejerforeningen Strandskovgård eller af formanden for bådelauget.

Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Strandskovgård bemyndiger bestyrelsen til at ændre eller indsætte nødvendige/foreløbige bestemmelser i vejledning og ordensreglement mod at de af bestyrelsen foretagne ændringer eller tilføjelser til Vejledning og ordensreglement for stranden bliver forelagt førstkommende generalforsamling til orientering og vedtagelse.

Grundejerforeningen Strandskovgård den 14.maj 2016.

                                                                                               GÅ TILBAGE TIL FORSIDEN

Strandareal Klik for at forstørre. Klik udenfor billedet, eller tryk escape for at lukke.
Stranden/bådelauget

Kaare Jensen
Egetoften 8
3630 Jægerspris


Nøgleordningen

For medlemmer af Bådelauget og andre af foreningens medlemmer med påviselig behov for udvidet adgang til foreningens strandareal udover det alm. stisystem, er der oprettet en bred adgangsvej, der er afspærret med en nøglekrævende bom. Nøgleordningen administreres af formanden for strandgrunden, og ved henvendelse til denne kan nøgle erhverves ved at erlægge et depositum på kr. 100.-.

Nøglen er foreningens ejendom, og kun til personlig brug for kvitteringsunderskriver.GF23 referat ligger nu klar på hjemmesiden

Nu ligger både formandens beretning, regnskab 2022, budget 2023 og GF23 referat klar på hjemmesiden.