De nedgravede afvandingsrørs linieføring kan ses her på kortet.

Denne vejledning og ordensreglement for dræn/afvanding er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14.maj 2016.

Veje og dræn Klik for at forstørre. Klik udenfor billedet, eller tryk escape, for at lukke.

Over foreningens arealer løber 3 dræn. 1 hoveddræn og 2 dræn, som kobler sig på hoveddrænet.
 
1.     Foreningen påtager sig ansvaret for spuling af drænene samt oprensning af samlebrønde, som løber/er placeret på parceller, som er beliggende på foreningens areal.

2.     Ansvaret og omkostningen ved udskiftning af defekte drænrør eller omlægning  af drænrør påhviler den parcellist (bredejer), som ejer grunden. Ansvaret og  omkostningerne ved udskiftning af sidedræn eller omlægning af sidedræn påhviler den eller de grundejere, som afvander via sidedrænet.

3.     Udskiftning af drænrør/omlægning af drænrør eller konstruktive indgreb i drænrør kræver tilladelse fra bestyrelsens side. Når tilladelsen foreligger skal indgreb udføres af autoriseret kloak- og vandmester.

4.     Bredejer kan via bestyrelsen søge om tilladelse til at koble sidedræn på eksisterende dræn. Afvanding af overfladevand via sidedræn skal foretages uden hjælp fra mekaniske eller elektriske hjælpemidler. Bestyrelsen kan kræve betaling af gebyr for at udstede tilladelsen til tilkobling af sidedræn. Tilkobling af sidedræn til eksisterende dræn kan videre betinges af, at parcellisten årligt betaler gebyr herfor til foreningen. Generalforsamlingen fastsætter satserne for disse gebyrer.

5.     Det er forbudt at aflede gråt spildevand (køkkenvask m.v,) eller brunt spildevand (toiletvand m.v.) via hoveddrænet eller sidedrænene.

6.     Den som er registreret som ejer af ejendommen er som bredejer ansvarlig for vedligeholdelse af det drænlagte vandløb samt indestår for lovligheden af samtlige dræn, konstruktive  indgreb samt tilkoblinger til sidedræn, som udspringer fra ejendommen eller parcellen. Vedligeholdelse af sidedræn samt indeståelse for lovligheden af sidedræn påhviler ejeren af den eller de grunde, som afvander via sidedrænet.

7.     Bredejer  som ønsker at ændre på eller ved det eksisterende dræn, henvises til at orientere sig samt følge de regler og bestemmelser om afledning af vand, som følger af vandløbsloven eller øvrige lokale samt centrale miljøbestemmelser for området.

Generalforsamligen har bemyndiget bestyrelsen til at ændre eller indsætte nødvendige bestemmelser i denne vejledning og ordensreglement for drænlagte vandløb, mod at ændringen eller tilføjelsen til Vejledning og ordensreglement for drænlagte vandløb bliver forelagt førstkommende generalforsamling til orientering og vedtagelse.

Grundejerforeningen Strandskovgård den 14.maj 2016.

Dræn/afvanding

Bestyrelsesmedlem
Frank Rasmussen
Gl. Kalkbrænderivej 68,  2100 Københavb Ø
Tlf:  35 42 34 40
Privat Mail:  Frasmussen60@gmail.com


GF23 referat ligger nu klar på hjemmesiden

Nu ligger både formandens beretning, regnskab 2022, budget 2023 og GF23 referat klar på hjemmesiden.